Ve školícím a vývojovém centru firmy EGO Zlín bylo poprvé představeno odborné veřejnosti speciální vozidlo určené pro převoz pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou. Na vývoji se podílel Krajský úřad Zlín, který pro účely výzkumu a vývoje věnoval vyřazené sanitní vozidlo. Na vlastním řešení se podíleli odborníci a specialisté Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s výzkumným a vývojovým centrem společnosti EGO Zlín, s.r.o a firmou FOSAN, s.r.o. Jedná se o názorný příklad spojení akademické půdy s průmyslovou praxí, kdy jsou bezprostředně uvedeny výsledky výzkumu a vývoje do praxe.

O speciální vozidlo je ve světě velký zájem, což potvrzuje účast zahraničních delegací na první prezentační akci, a to ze zemí: Saudská Arábie, Irán, Rusko, Kazachstán, Slovensko, Srbsko, Bosna a Hercegovina. Ještě v letošním roce bude nový typ transportního vozidla, určený pro převoz pacienta s nebezpečnou nákazou, prezentován na mezinárodních zdravotnických veletrzích či konferencích, jako je „MEDICA Düsseldorf“ v Německu, Zdravoochraněnije Moskva v Rusku, Medicína katastrof na Slovensku a dalších.

Výčet těchto aktivit zcela konkrétně dokladuje, že nový trend zvolený Univerzitou T. Bati má již své konkrétní výstupy a je o ně zájem po celém světě. Jedná se o bezprostřední reakci na světovou situaci vyvolanou nejen výskytem vysoce nebezpečných epidemií, ale i stále stupňující se běženeckou krizí, jež vyvolává nebezpečí možného šíření se nebezpečných nákaz.

V nedávných letech došlo a stále dochází k neočekávaným krizovým situacím, v podobě možného šíření vysoce nebezpečných nemocí, ať již je to epidemie Eboly v letech 2014/2015 nebo stále přetrvávající problém s výskytem koronaviru MERS na arabském poloostrově od roku 2012. Problematika výskytu epidemií jednoznačně potvrzuje nutnost připravenosti každého státu v případě možného zavlečení vysoce nebezpečné nákazy na jeho území, kdy taková připravenost musí vycházet z Mezinárodních zdravotnických předpisů 2005 vydaných WHO.

Mít zavedený systém krizové připravenosti včetně metodických procesů je zcela stěžejní pro každou zemi, kdy finanční náklady na zabezpečení systému je zanedbatelný v porovnání s finančními prostředky, které je nutné vynaložit na hospodářskou obnovu státu, která může být takovou situací zcela ochromena.

Speciální transportní vozidlo může tedy pomáhat tam, kde bude potřeba. Tento vývojový projekt je realizován za výrazné pomoci Krajského úřadu ve Zlíně, který tyto aktivity podporuje a tím se také významně podílí na zviditelnění zlínského regionu ve světě.

Sanitka